Καταστατικό

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία

«ΑΜΙΛΛΗΜΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ».

2. Η Εταιρία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικούς χαρακτήρες ή σε μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

 

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της Εταιρίας είναι στην Αττική.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

A) Σκοποί της Εταιρίας είναι:

Η ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση πρωτότυπων αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η συστηματική έρευνα, η μελέτη και η εφαρμογή πρωτότυπων αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, σωματικές, πνευματικές και αθλητικές τάσεις, τεχνικές, εξελίξεις και ανάγκες.

Η προώθηση και διάδοση αγωνισμάτων και δράσεων που προάγουν την άσκηση δίχως διακρίσεις σε βάρος του φύλου, των ατομικών και των  κοινωνικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου.

Ο σχεδιασμός, εκπόνηση, κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση:

α) στην εξάσκηση σώματος και πνεύματος,

β) στην υγιεινή διαβίωση και την υγεία δια μέσου της άσκησης,

γ) στη μαζική δημιουργική απασχόληση και άθληση,

δ) στη φυσική δραστηριότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες,

ε) στην αναψυχή,

στ) στην εκπαίδευση και επιμόρφωση γυμναστών και άλλων ατόμων σε θέματα που έχουν σχέση με τις πρωτότυπες αθλητικές, καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες και ενγένει τους σκοπούς της Εταιρίας,

ζ) στην οργάνωση και διαχείριση όλων των παραπάνω.

Η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των παραπάνω προγραμμάτων στον ελληνικό και διεθνή χώρο καθώς και η εφαρμογή τους.

Η δημιουργία κινήτρων οργάνωσης και ανάπτυξης των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ομάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η επεξεργασία και αξιολόγηση της σχολικής φυσικής αγωγής.

H συμβουλευτική παρέμβαση κατά την εκπόνηση συναφών με τους σκοπούς της Εταιρίας νομοσχεδίων καθώς και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στους σκοπούς της Εταιρίας.

Η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος επιστημονικής, επιχειρηματικής, οικονομικής, πολιτιστικής και αθλητικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.

Η συμμετοχή σε κάθε μορφής προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικά.

Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών της.

Η συμβολή στην ηθική, πολιτιστική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των μελών της καθώς και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.

Κάθε συναφής προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

B) Οι σκοποί της Εταιρίας θα υλοποιηθούν με τα εξής μέσα:

α) Με έκτακτες και τακτικές συνεδριάσεις των εταίρων-μελών της.

β) Με τη διοργάνωση κάθε είδους επιστημονικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών και ενγένει επιστημονικών και καλλιτεχνικών δρώμενων καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών, την εκπόνηση μελετών, τη διοργάνωση πρωτότυπων παιχνιδιών και καλλιτεχνικών ή αθλητικών αγώνων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

γ) Με την οργάνωση κοινών συνεδριάσεων με ελληνικούς και ξένους φορείς σε θέματα συναφή με τους σκοπούς της.

δ) Με τη συνεργασία με άτομα, οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα κάθε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. κ.λπ.) ή άλλα ιδρύματα, εταιρίες, ενώσεις, ιδιωτικούς φορείς, δήμους και λοιπούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής (όπως π.χ. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ.) σε τομείς όμοιους, σχετικούς ή συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρίας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της χωρίς αντάλλαγμα βοήθειας ή και μεσολάβησης μεταξύ των φορέων της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής με ανάθεση εργασιών ή υπηρεσιών είτε στους εταίρους-μέλη της Εταιρίας είτε σε υπαλλήλους της είτε σε τρίτους. Για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να προσλαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των εταίρων-μελών της, με σύμβαση εργασίας ή έργου ή άλλης μορφής σύμβαση και να τους αναθέτει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα κάθε είδους μελέτες, εργασίες ή έργα.

ε) Με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών για την επεξεργασία θεμάτων που αποφασίζει η Εταιρία.

στ) Με τη δημοσίευση των συνεδριάσεων των εταίρων-μελών της, των πρακτικών των συνεδρίων (ή μέρους αυτών) και των αποτελεσμάτων των ερευνών της Εταιρίας.

ζ) Με την έκδοση εντύπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών με θέμα και αντικείμενο όμοιο ή συναφές προς τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

η) Με τη δημιουργία έντυπης ή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, βάσης δεδομένων, τράπεζας πληροφοριών και ηλεκτρονικού χώρου στο διαδίκτυο (website).

θ) Με τη δημιουργία, αγορά, μίσθωση, δωρεάν χρησιμοποίηση ή ίδρυση εγκαταστάσεων ή χώρων για τη διεξαγωγή πρωτότυπων παιχνιδιών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών αγώνων και για την ενγένει εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας.

ι) Με την αξιοποίηση κάθε μέσου που, κατά την κρίση της διοίκησης της Εταιρίας, θα συντελέσει στην προαγωγή των σκοπών της.

 

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται τριακονταετής, αρχομένη από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των εταίρων-μελών της που θα έχει δημοσιευθεί νόμιμα.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την πάροδο του κατά τις προηγούμενες παραγράφους χρόνου διάρκειάς της, θεωρείται ότι η διάρκειά της παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.

 

Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της Εταιρίας, βαρύνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των εταίρων-μελών της.

 

Άρθρο 6: ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ

1. Πέραν των παραπάνω εισφορών οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται και από:

α) Τις τακτικές και έκτακτες εισφορές, συνδρομές, δωρεές ή και χορηγίες των εταίρων-μελών της ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή και αλλοδαπών.

β) Τις κληρονομιές ή και κληροδοσίες.

γ) Τις χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις φορέων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών, Οργανώσεων, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών ή και Σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών, ελληνικών ή και αλλοδαπών.

δ) Τις απολήψεις χρηματικών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αυτή συμμετέχει στη χρηματοδότηση ολικώς είτε μερικώς με τη συμμετοχή και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

ε) Τις προσόδους και λοιπά έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας, τις διάφορες εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές, χοροεσπερίδες, εκδόσεις και ενγένει δραστηριότητές της.

2. Το ύψος τυχόν εκτάκτων εισφορών ή συνδρομών των εταίρων-μελών στην Εταιρία θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων-μελών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 7ο άρθρο του παρόντος.

3. Η Εταιρία τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

α) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

β) Εσόδων-Εξόδων.

 

Άρθρο 7: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

1. Ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Γ.Σ. των εταίρων-μελών της, η οποία αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη.

2. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις, μεταξύ άλλων, και για τα εξής θέματα:

α) Απαλλαγή του διαχειριστή από τη διαχειριστική ευθύνη.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού.

δ) Τροποποίηση ή συμπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

ε) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

στ) Είσοδο νέων εταίρων-μελών και έξοδο ή αποκλεισμό εταίρων-μελών από την Εταιρία.

ζ) Καθορισμό τυχόν εκτάκτων εισφορών ή συνδρομών των εταίρων-μελών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων-μελών.

θ) Παράταση ή διάλυση της Εταιρίας.

ι) Κάθε άλλο θέμα, το οποίο δεν υπάγεται με διάταξη του παρόντος στην εξουσία του διαχειριστή ή άλλου οργάνου.

3. Οι Γ.Σ. είναι τακτικές ή έκτακτες.

4. Κάθε Γ.Σ. συγκαλείται από το διαχειριστή με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ή κοινοποιούνται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-mails) στη νόμιμη διεύθυνση των εταίρων-μελών τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. Στη σχετική πρόσκληση καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησής της και προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν καθώς και ο χρόνος και τόπος της επαναληπτικής Γ.Σ..

5. Η Τακτική Γ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του διαχειριστή στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κάθε έτους.

6. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος.

7. Την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. κηρύσσει ο διαχειριστής της Εταιρίας και, αφού οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των εταίρων-μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται, εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ.. Ο Γραμματέας τηρεί και τα πρακτικά της.

8. Όταν συντρέχει σπουδαίος ή και επείγων λόγος για λήψη αποφάσεων, συγκαλείται, με πρόσκληση του διαχειριστή, Έκτακτη Γ.Σ. οποτεδήποτε.

9. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται κατ’ αυτήν όλοι οι εταίροι-μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, αυτή επαναλαμβάνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την προηγούμενη, οπότε, στην επαναληπτική συνεδρίαση για τη λήψη έγκυρης απόφασης αρκεί η παρουσία μικρότερου αριθμού εταίρων-μελών, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπονται των δύο (2) αυτοπροσώπως παρουσιαζομένων και όχι εκπροσωπούντων άλλα μέλη.

10. Οι αποφάσεις της Γ.Σ., αν δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εταίρων-μελών.

11. Απαιτείται απαρτία όλων των εταίρων-μελών και ομοφωνία για λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

α) Απαλλαγή του διαχειριστή από τη διαχειριστική ευθύνη.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Τροποποίηση ή συμπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας.

δ) Έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού.

ε) Καθορισμός τυχόν εκτάκτων εισφορών των εταίρων-μελών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων-μελών.

ζ) Αποκλεισμός μέλους από την Εταιρία.

η) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας

 

Άρθρο 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρίας εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Αν οι διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός, ενεργούν μαζί ή χωριστά, οπότε στην περίπτωση αυτή για τη δέσμευση της Εταιρίας αρκεί και η υπογραφή οποιουδήποτε διαχειριστή μαζί με την εταιρική επωνυμία.

3. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της Εταιρίας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρίας, την δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

4. Ο διαχειριστής, έχει ενδεικτικά -και όχι περιοριστικά- τις ακόλουθες εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή άλλου Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού, ιδρύματος, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον κάθε αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής ή άλλης.

β) Εγχειρίζει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί οποιοδήποτε τακτικό ή και έκτακτο ένδικο μέσο κατ’ αποφάσεων πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων.

γ) Διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή έγγραφο βεβαίας χρονολογίας πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, στους οποίους παρέχει γενικές ή ειδικές εντολές εκπροσώπησης της Εταιρίας σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο, νομικό πρόσωπο, φορέα και Αρχή της ημεδαπής ή και αλλοδαπής.

δ) Μεριμνά για τη νόμιμη δημοσίευση της παρούσας σύμβασης ως και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών της στη γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας ή όπου αλλού προβλέπει ο εκάστοτε νόμος.

ε) Τηρεί τα βιβλία που ορίζει το παρόν καταστατικό και ο Νόμος και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό, τον οποίον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. των εταίρων-μελών.

στ) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και άλλο προσωπικό της Εταιρίας.

στ) Συγκαλεί τις Γ.Σ. των εταίρων-μελών.

ζ) Εισηγείται στις Γ.Σ. για τον αποκλεισμό μέλους από την Εταιρία.

η) Καταρτίζει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και οιουδήποτε αντικειμένου, που πάντως ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, ακόμη και αυτές που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

θ) Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας υποχρεώσεις με αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, έκδοση γραμματίων, επιταγών τραπεζικών και εν γένει αξιογράφων, με την υπογραφή και αποδοχή συμβάσεων, ενοχικών ή και εμπραγμάτων, όπως δανείου, κάθε είδους χρηματικών επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων από οποιονδήποτε φορέα, Οργανισμό, Ίδρυμα κι εν γένει κάθε νομικό ή και φυσικό πρόσωπο της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, παραχώρησης υποθήκης, συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, προσυμφώνων, εργολαβικών, εγγυήσεων για το άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή άλλο ημεδαπό ή και αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και οποιωνδήποτε άλλων δικαιοπραξιών ή και εγγράφων που δημιουργούν ή και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της Εταιρίας.

ι) Εισπράττει χρηματικά χρέη και αναλαμβάνει πράγματα που οφείλονται στην Εταιρία. Ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο, Τελωνεία του Κράτους, Γενικές Αποθήκες, ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και αναλαμβάνει ή αποσύρει χρηματικά ποσά από τις καταθέσεις της Εταιρίας σε Τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρίας. Εισπράττει τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε διαταγή της Εταιρίας. Εξοφλεί, μεταβιβάζει, εκχωρεί κάθε και οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρίας, φορτωτικές, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα χρεόγραφα.

ια) Ενημερώνει τα μέλη της Εταιρίας για την πορεία των τρεχουσών υποθέσεων, επιδεικνύει και χορηγεί αντίγραφα από τα βιβλία της Εταιρίας και από άλλα έγγραφα, σε όποιο μέλος το ζητήσει.

ιβ) Εκδίδει στο όνομα της Εταιρίας δελτία αποστολής, παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια και άλλα φορολογικά και παραστατικά στοιχεία και έγγραφα.

ιγ) Αγοράζει, μισθώνει ή χρησιδανείζεται για λογαριασμό και για τους σκοπούς της Εταιρίας οποιοδήποτε πράγμα κινητό ή ακίνητο.

ιδ) Δημιουργεί εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρίας, προβαίνοντας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο σε κάθε πράξη ή δικαιοπραξία, που τείνει στην πραγμάτωση των σκοπών της και είναι αναγκαίες για την ευχερή διεξαγωγή της δράσης της.

5. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους εταίρους, που ενεργούν συλλογικά.

6. Ο διαχειριστής δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίνεταιείτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) είτε και με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του παρέχοντος την εξουσιοδότηση διαχειριστή–εκπροσώπου από αρμόδια κατά νόμο Αρχή ή πρόσωπο.

7. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής-εταίρος πεθάνει ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας μαζί με την εταιρική επωνυμία.

 

Άρθρο 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η οικονομική χρήση αρχίζει την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τελευταία ημέρα αυτού.

2. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη οικονομική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

3. Ο ετήσιος ισολογισμός της Εταιρίας συντάσσεται από το διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στο 8οάρθρο του παρόντος και εγκρίνεται από την Τακτική Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο 7ο άρθρο του παρόντος.

4. Η Εταιρία, ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της. Οι πόροι, το κεφάλαιο και οικονομικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας διατίθενται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο 3ο άρθρο του παρόντος. Τα αποθεματικά, που μπορεί να προκύψουν από το πλεόνασμα των εσόδων ή διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας ή παραμένουν ως αποθεματικά στην Εταιρία με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων-μελών.

5. Η Εταιρία με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων-μελών είναι δυνατόν, και εφόσον τα οικονομικά της το επιτρέπουν, να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των εισφορών (αποπληθωρισμένων) σε μέλη της, που αποχωρούν. Ουδεμία όμως ευθύνη της Εταιρίας υπάρχει ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί κατ’ αυτής αν δεν επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών, καθόσον οι εξερχόμενοι εταίροι-μέλη αναλαμβάνουν το ποσό της εισφοράς τους μόνον εφ’ όσον δεν έχει αναλωθεί από τη λειτουργία ή λόγω ζημιών της Εταιρίας.

 

Άρθρο 10: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρίας και την ευόδωση των σκοπών της, μπορούν, με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων-μελών να ιδρύονται και συγκροτούνται κάθε είδους Επιτροπές μόνιμου ή παροδικού χαρακτήρα.

2. Οι Επιτροπές θα αποτελούνται από μέλη της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα που αποδεδειγμένα μπορούν να συνεισφέρουν στο σκοπό της. Έργο των Επιτροπών είναι κατά περίπτωση η έρευνα, μελέτη, γνωμοδότηση, σχεδιασμός, ανάλυση και παρουσίαση στα μέλη της Εταιρίας κάθε ζητήματος σχετικού με το αντικείμενό τους καθώς επίσης και η οργάνωση συνεδρίων ή άλλου είδους εκδηλώσεων. Ενδεικτικά, τέτοιες Επιτροπές μπορεί να είναι Οργανωτικές Συνεδρίων, Επιστημονικές, Εκδηλώσεων, Κρίσεως Εργασιών, Συντακτικές, Ομάδες Εργασίας κ.λπ.

3. Η Εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους μπορεί να οργανώνει επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες ανάλογες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που ανάγονται στους σκοπούς της, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων-μελών.

4. Το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τόπος των επιστημονικών συνεδριάσεων και εκδηλώσεων της Εταιρίας ορίζονται με τις παραπάνω αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων-μελών.

5. Οι οργανωτικές επιτροπές σε συνεργασία με το διαχειριστή της Εταιρίας έχουν τη δυνατότητα να καλούν στις επιστημονικές εκδηλώσεις οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν ότι η ιδιότητά του είναι συναφής με τους σκοπούς της και οι επιστημονικές του γνώσεις θα συμβάλουν στην επιτυχία και ποιοτική αναβάθμιση των εκδηλώσεων.

6. Μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ. των εταίρων-μελών, τα μέλη της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν κατ’ ιδίαν επιστημονικές εκδηλώσεις με περιεχόμενο όμοιο ή συναφές προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

 

Άρθρο 11: ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. Οι εκδόσεις της Εταιρίας αποφασίζονται από τη Γ.Σ. των εταίρων-μελών και ανακοινώνονται στα μέλη με κάθε πρόσφορο και άμεσο τρόπο.

2. Την ευθύνη των εκδόσεων έχουν συντακτικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων-μελών.

 

Άρθρο 12: ΘΑΝΑΤΟΣ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η Εταιρία δεν λύνεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

2. Σε περίπτωση που εταίρος πεθάνει, η Εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων καθώς και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε εταίρος όμως έχει το δικαίωμα, στην περίπτωση αυτή, να ζητήσει την έξοδό του από την Εταιρία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του 9ουάρθρου του παρόντος.

3. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του εταίρου, που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρία και στους υπολοίπους συνεταίρους (και τους κληρονόμους του συνεταίρου που πέθανε) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του εταίρου.

 

Άρθρο 13: ΕΞΟΔΟΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Έξοδος εταίρου επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται στο νόμο και στο παρόν καταστατικό.

2. Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων-μελών, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα.

 

Άρθρο 14: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Η καταγγελία της Εταιρίας από οποιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της επιφέρει τη λύση της Εταιρίας μόνο στην περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος. Εάν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο καταγγέλθηκε η Εταιρία, συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους έχει παραβεί τις εταιρικές υποχρεώσεις του, ο εταίρος αυτός ενέχεται για τη ζημιά που προκάλεσε η λύση της Εταιρίας στους λοιπούς εταίρους. Εναλλακτικά, στην παραπάνω περίπτωση, μπορούν οι υπόλοιποι εταίροι με αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο να ζητήσουν τον αποκλεισμό από την Εταιρία του υπαιτίου εταίρου και τη συνέχιση της Εταιρίας μεταξύ των λοιπών εταίρων.

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρίας μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, τότε μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου, κοινοποιούμενη στην Εταιρία πριν από τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.

 

Άρθρο 15: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρία λύνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν παρέλθει η χρονική της διάρκεια, σε περίπτωση που είχε καθορισθεί ορισμένος χρόνος και δεν παραταθεί με κάποιο από τους τρόπους που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

β) Με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων οποτεδήποτε.

γ) Με καταγγελία κατά τις περιπτώσεις του 14ου άρθρου του παρόντος.

δ) Αν οι σκοποί της πραγματοποιηθούν ή καταστούν ανέφικτοι.

2. Τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

3. Εκκαθαριστής της Εταιρίας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο της λύσης της. Τυχόν περισσότεροι του ενός εκκαθαριστές ενεργούν μαζί ή χωριστά τις πράξεις εκκαθάρισης, εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 2 του 8ου άρθρου του παρόντος.

4. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της Εταιρίας τις προς αυτούς οφειλές της. Στη συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους, από το προϊόν της εκκαθάρισης αν επαρκεί, και να διαθέσει το τυχόν πλεόνασμα προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας ή σε μη κερδοσκοπικούς φορείς με όμοιους ή συναφείς σκοπούς και αντικείμενο.

 

Άρθρο 16: ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Η Εταιρία τηρεί τουλάχιστον βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων-μελών, Ταμείου και Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων).

2. Όλα τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση αμέσως ή με γραπτά και νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής και να καταρτίζουν περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας.

3. Η Εταιρία έχει σφραγίδα, που περιέχει την επωνυμία της και ανθρωπόμορφο γεωμετρικό σχήμα.

 

Άρθρο 17: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ των εταίρων και της Εταιρίας που τυχόν προκύψει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τυχόν άλλων ισχυόντων νόμων περί αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών.